Inferno of Joy

Henry Epstein Painting "Inferno of Joy"